Inici

L’Ajuntament quantifica en 1,2 milions de € el deute de la Generalitat per les llars d’infants

Gràcies a la Moció presentada per part dels grups polítics Sitges GI i Sitges en Positiu – PSC Sitges, al Ple Municipal del passat mes de gener, i aprovada per unanimitat, on es demanava a l’equip de Govern, que instés a la Generalitat de Catalunya a reclamar el deute pendent en concepte de pagaments avançats durant els cursos corresponents del 2012 – 2013, 2013 – 2014 i 2014 – 2015 de les Llars d’infants Municipals de Sitges: La Moixiganga i El Cercolet, s’ha quantificat aquest deute de la Generalitat amb el municipi de Sitges.

L’import del deute, més els interessos de demora, calculat per part de l’Ajuntament és d’uns 1,2 Milions d’euros. Ara s’ha de procedir, tal com sol·licitàvem a la nostra moció, a la reclamació d’aquests diners. Esperem que ben aviat la Generalitat faci efectiu aquest pagament, i que aquests diners siguin invertits a la Vila de manera eficaç i atenent a les prioritats essencials dels Sitgetans.

David Martínez – President Sitges GI

llars-infants-sitges

MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES LLARS D’INFANTS

El Ple Municipal de Sitges del passat, 29 de gener va aprovar per unanimitat la moció presentada per SITGES GI conjuntament amb el grup municipal del PSC per reclamar a la Generalitat de Catalunya, l’abonament del deute pendent de les llars d’infants municpals.

Atés que Sitges disposa de dues llars d’infants (El Cercolet i La Moixiganga), dotant al Municipi d’aproximadament 174 places d’educació infantil (de 0 a 3 anys).
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.
Ates que existeixen diferents convenis (anys 2005, 2010, 2011 i 2013) on es recull el compromís del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de finançar aquests centres, conjuntament amb les famílies i el propi Ajuntament
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, les retallades han estat rellevants, essent la decisió d’anul·lar, de forma unilateral, l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les llars d’infants de les més contraproduents per preservar els objectius que persegueix de dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar de forma unilateral per part del primer al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei de llars d’infants municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic (de 100 milions d’euros l’any 2010 a 0 euros des del 2015)
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir un finançament de les llars d’infants que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les llars d’infants, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda contra la Generalitat de Catalunya, com Esplugues, Hospitalet de Llobregat o Cornellà, exigint a la Generalitat a pagar el deute contret amb les llars d’infants, diners que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2011 i 2015.
Per tot allò exposat, els grups municipals de Sitges Grup Independent i Sitges en Positiu- PSC Sitges proposen al Ple de l’Ajuntament de Sitges l’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Dur a terme les accions necessàries per tal de procedir al càlcul dels imports pendents per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Sitges per aquest concepte més els interessos de demora generats durant aquests anys.
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC retorni el deute contret, que resulta dels càlculs del punt primer, i pendent d’abonar per la gestió del servei de les llars d’infants a aquest municipi.
Tercer. En el cas que la Generalitat de Catalunya no doni resposta satisfactòria al pagament dels imports pendents sol·licitats en el punt segon, en el termini de tres mesos següents a la sol·licitud, demanem es procedeixi a l’inici de les pertinents accions judicials per tal de recuperar aquests imports.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Vinyet Lluís i Pàmies
Regidora Portaveu del Grup Municipal Sitges Grup Independent.
Ricard Vicente i Arnau
Regidor Portaveu del Grup Municipal Sitges en Positiu- PSC Sitges


LA MANCA D’EFICIÈNCIA DE L’AJUNTAMENT POSA EN PERILL LA GESTIÓ DE LES LLARS D’INFANTS

llars-infants-sitges

Els pares, mares i educadores de les dues Llars d’infants municipals de Sitges viuen actualment una situació d’incertesa i desinformació, provocat un cop més per la mala gestió de l’equip de Govern.

L’1 de gener de 2018 entrava en vigor un canvi de gestió de les llars d’infants municipals de Sitges un cop finalitzat el període de la concessió atorgada a l’empresa Educare i després que Crèixer Junts guanyès el concurs públicPerò a dia d’avui la nova empresa concessionària encara no ha iniciat la seva gestió, i per tant, qui encara es fa càrrec d’aquesta és l’empresa concessionària, Educare.

Tot això ha originat un desconcert entre les mateixes educadores així com entre els pares i mares dels nens i nenes, que no saben ni quina és l’empresa que gestionarà l’educació dels seus fills, ni tampoc a qui hauran de pagar aquests serveis. Actualment ni la nova empresa gestora, ni l’Ajuntament, s’han posat en contacte amb pares, mares i educadors per explicar que és el que està passant. Només l’equip directiu dels centres estan responent com poden a l’allau de dubtes i preguntes que esta generant aquesta situació.

Al desembre es va comunicar a tots els pares i mares que estaven fent servir els talons guarderia, que aturessin el pagament del mes de gener de 2018 fins nou avís, a l’espera de conèixer les dades fiscals de la nova empresa gestora. Però la confusió encara és més, quan les famílies veuen que s’ha cobrat el mes de gener per rebut ordinari sense previ avís, i tot indica que pot passar el mateix al mes de febrer. Una situació que perjudica directament a les butxaques de les famílies, ja que els talons guarderia ajuden a obtenir un important estalvi fiscal que els permet que el pagament de la llar d’infants quedi exempt d’IRPF.

Una vegada més, les llars s’infants municipals de Sitges es veuen afectades per la mala gestió de l’Ajuntament de Sitges a l’hora de fer els tràmits legals oportuns. Tot i que el concurs per tal d’optar a la gestió de les llars es va realitzar de manera correcte, des de Sitges GI creiem que no es va fer bé el càlcul del temps necessari dur a terme el canvi de gestió.

SITGES GI també ha rebut informacions que l’empresa que va resultar guanyadora del concurs, es va trobar amb la sorpresa que s’havia de fer càrrec de la despesa pendent que Educare XXI té amb les treballadores, que suma un import bastant elevat, no assumible per la mateixa. És per aquest motiu que aquesta nova empresa concessionària Créixer Junts, ha decidit no acceptar aquesta càrrega, i per tant, tot indica que renunciarà a la gestió de les llars, agreujant encara més la situació.

Des de SITGES GI creiem que, ni les educadores, ni les famílies, es mereixen patir aquesta situació actual que estan vivint, fruit d’una dolenta planificació i previsió per part de l’Ajuntament.