PRIVACY POLICY

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a Sitges Grup Independent (Sitges GI). Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes pel Partit.

This policy may change over time due to possible changes in legislation, jurisprudence or the criteria used by the Spanish Data Protection Agency and / or the competent authority at all times. That is why the Party reserves the right to amend this policy to adapt to new legislation or case law that are applicable at all times

Date of last update: March 18, 2019.

Who is the owner responsible for processing your data?

The owner responsible for the data processing is:
INDEPENDENT GROUP Sitges (Sitges GI)
CIF: G65037103
C/ santiago Rusiñol, 11 1r 1a
08870 Sitges (Barcelona)
Managing data protection: info@sitgesgi.cat

For which purposes we treat your data? What is the legitimacy to be able to treat them? To those who communicate? And how long the store?

Affiliate data

Aims of treatment: personal data collected during join the Party will be treated for the following purposes:

 • The administrative and organizational own party.
 • The management of the collection of fees militants.
 • The management of the periodic activities of the Party, both electronically and by mail.
 • Special categories of data: political views are considered especially sensitive data can be treated only with the consent of the owner. Due to join the party is allowing the processing of these sensitive data.
  Legitimacy: The legal basis for the said treatment is consent is considered granted affiliation with the Party.
  Terms of preservation: Keep personal data while it is registered as an affiliate. Once their relationship with the party, the data will be blocked and guarded statistical purposes, applying technical and organizational measures to ensure the principle of data minimization. In any case, may exercise their rights as outlined in this policy.
  Recipients of data: data will be communicated to members of the PSOE, as provided in the protocol unit of the Catalan socialism.
  They may also be communicated to a legal obligation, at the request of judges or courts in the context of a criminal investigation and / or police.
 • Image: the right to self-image is recognized in the art. 18.1 of the Spanish Constitution and is regulated by Law 1/1982 on the protection of the right to honor, personal and family privacy and personal image as well as the rules for the protection of personal data.
  It is increasingly common to capture images using video or audio recordings on the occasion of activities and conferences organized by the Party.
  Per poder captar, fer ús i difusió d’aquestes imatges amb l’objectiu d’il·lustrar publicacions i materials del Partit, així com la publicació a Internet, ja sigui en el propi web corporatiu com a xarxes socials i d’altres portals de difusió, es sol·licitarà la pertinent autorització quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si tal i com estableix la LO 1/1982 (art. 18.2.c) es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge d’una persona apareix de forma accessòria.
  Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment del titular, que li serà sol·licitat en els supòsits legalment establerts. Aquest consentiment no serà necessari, segons s’estableix a la LO 1/1982 sobre la protecció del dret a l’ honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en els supòsits d’una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge d’una persona apareix de forma accessòria.
  Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre no es sol·liciti la seva supressió. La supressió de les imatges no tindrà efectes retroactius.
  Destinataris de les dades: les imatges seran difoses a tercers mitjançant Internet i les xarxes socials.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Contacts Data Providers and Professionals

Finalitats del tractament: les dades de contactes professionals i proveïdors del Partit són tractades amb la finalitat de gestionar les relacions comercials, contractuals i professionals establertes.
Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat amb l’entrega voluntària de les seves dades al partit, l’existència d’una relació contractual i/o l’interès legítim del partit en mantenir les relacions professionals.
En tot cas, es podran exercir els drets indicats a la present política, en qualsevol moment.
Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre el titular no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
No està prevista la transferència internacional de dades.

Dades Entitats, Organismes Públics i/o Privats

Finalitats del tractament: Sitges Grup Independent (Sitges GI) disposa d’una base de dades de contactes d’entitats, organismes públics i/o privats per tal de donar a conèixer les activitats del Partit per mitjans electrònics.
Legitimació: la base legal per al citat tractament és el consentiment i l’interès legítim del partit en dur a terme comunicacions sobre les seves activitats. En tot cas, en cada comunicació que es remeti es facilitarà la possibilitat de donar-se de baixa. A més a més, podrà exercir els seus drets en qualsevol moment, tal i com s’estableix a la present política.
Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre l’usuari no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
No està prevista la transferència internacional de dades.

Candidate Data that facilitate their cv party

Finalitats del tractament: les dades dels candidats que faciliten les seves dades curriculars al Partit seran tractades per:

 1. La selecció de personal durant els processos que convoqui el Partit.
 2. Mantenir un arxiu amb informació curricular si el perfil requerit del candidat s’ajusta a les característiques i necessitats de l’entitat.

Legitimació: la base legal pels citats tractaments és el consentiment, que es considera atorgat amb l’enviament voluntari del seu CV al partit.
Terminis de conservació: per tal de donar compliment al principi d’exactitud i limitació del termini de conservació, les dades curriculars seran eliminades en el període màxim d’un any des de la seva captació.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Donat que les dades curriculars són fàcilment variables en el temps, preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, se’ns comuniqui qualsevol canvi o modificació que s’hagi pogut produir.

contacts Campaigns

Finalitats del tractament: captació de contactes per fer comunicacions sobre alguna campanya, acte o esdeveniment concret del partit.
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que atorgues en el moment de subscriure’t a la teva federació/agrupació.
Terminis de conservació: les dades es guardaran mentre duri la campanya, durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió́ per l’interessat.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Web forms

Finalitats del tractament: a Sitges Grup Independent (Sitges GI) tractem les dades personals dels nostres usuaris que deixen les seves dades a través de la Web per a les següents finalitats:Formulari “Contacta’ns” i formulari “Afilia’t” per atendre les sol·licituds que ens faci arribar.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat acceptant la present política de protecció de dades.
Terminis de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la seva sol·licitud.
Si s’ha donat d’alta al sistema Whatsapp del partit o a les comissions sectorials, les seves dades es mantindran actives mentre no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Mailbox DPT

Finalitats del tractament: atendre les consultes, queixes i sol·licituds dels titulars de les dades.
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que es considera atorgat en el moment que remets la teva consulta o petició al DPD.
Terminis de conservació: les dades s’eliminen un cop prescrits els terminis legals de prescripció davant l’autoritat de protecció de dades (3 anys).
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de de l’autoritat de protecció de dades, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Information on data quality

S’informa als titulars de les dades personals que les dades que recull el PSC són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
Les dades que es recullen són adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades («minimització de dades»).

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

 • Dret d’accés, rectificació i supressió: el titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: el titular de les dades tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.-www.agpd.es– APDCAT.-www.apd.cat) en el cas que no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de correu info@sitgesgi.cat , identificant a la seva petició la següent informació:

 1. Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms)
 2. ID number
 3. Contact Address
 4. Right you wish to exercise
 5. Specific information on what made his request

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

SAFETY IN THE TREATMENT

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el Partit aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.