Imagen 16imageFes la teva donació

Amb la teva aportació ajudes a finançar les campanyes polítiques i el treball que dia a dia fem els homes i les dones de Sitges GI

Cada euro que puguis aportar és important!

A través de domiciliació bancària

D’acord amb allò establert a la Llei 8/2007 de 4 de juliol sobre finançament dels partits polítics, les donacions privades a partits polítics no podran ser anònimes, no podran ser superiors a 100.000 euros anuals procedents d’una mateixa persona, i tindran el caràcter d’irrevocables.

Repecte a les donacions realitzades per persones físiques (donacions de particulars):

El 25% de l’import de la donació podrà ser deduït de la quota íntegra de la renda de les persones físiques, d’acord amb allò establert a l’article 12 de la Llei 8/2007 de 4 de juliol sobre finançament dels partits polítics i l’article 19 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Per tal d’aplicar aquesta deducció Sitges Grup Independent es compromet a enviar un certificat de la donació a la persona donant, durant el primer trimestre de l’exercici següent a la donació.
Totes les donacions s’hauran de realitzar mitjançant domiciliació bancària i omplint el corresponent full de donatiu.

Per a més informació o aclariment us podeu posar en contacte amb info@sitgesgi.cat