Aprovada la moció per reclamar el deute pendent de les llars d’infants presentada per Sitges GI

with No hi ha comentaris

El Ple Municipal de Sitges del passat, 29 de gener va aprovar per unanimitat la moció presentada per SITGES GI conjuntament amb el grup municipal del PSC per reclamar a la Generalitat de Catalunya, l’abonament del deute pendent de les llars d’infants municpals.

MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES LLARS D’INFANTS

Atés que Sitges disposa de dues llars d’infants (El Cercolet i La Moixiganga), dotant al Municipi d’aproximadament 174 places d’educació infantil (de 0 a 3 anys).
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.
Ates que existeixen diferents convenis (anys 2005, 2010, 2011 i 2013) on es recull el compromís del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de finançar aquests centres, conjuntament amb les famílies i el propi Ajuntament
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, les retallades han estat rellevants, essent la decisió d’anul·lar, de forma unilateral, l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les llars d’infants de les més contraproduents per preservar els objectius que persegueix de dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar de forma unilateral per part del primer al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei de llars d’infants municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic (de 100 milions d’euros l’any 2010 a 0 euros des del 2015)
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir un finançament de les llars d’infants que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les llars d’infants, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda contra la Generalitat de Catalunya, com Esplugues, Hospitalet de Llobregat o Cornellà, exigint a la Generalitat a pagar el deute contret amb les llars d’infants, diners que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2011 i 2015.
Per tot allò exposat, els grups municipals de Sitges Grup Independent i Sitges en Positiu- PSC Sitges proposen al Ple de l’Ajuntament de Sitges l’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Dur a terme les accions necessàries per tal de procedir al càlcul dels imports pendents per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Sitges per aquest concepte més els interessos de demora generats durant aquests anys.
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC retorni el deute contret, que resulta dels càlculs del punt primer, i pendent d’abonar per la gestió del servei de les llars d’infants a aquest municipi.
Tercer. En el cas que la Generalitat de Catalunya no doni resposta satisfactòria al pagament dels imports pendents sol·licitats en el punt segon, en el termini de tres mesos següents a la sol·licitud, demanem es procedeixi a l’inici de les pertinents accions judicials per tal de recuperar aquests imports.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Vinyet Lluís i Pàmies
Regidora Portaveu del Grup Municipal Sitges Grup Independent.
Ricard Vicente i Arnau
Regidor Portaveu del Grup Municipal Sitges en Positiu- PSC Sitges

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.