Programa Electoral 2015

Bandera_CAT Bandera_FR Bandera_UK Bandera_ESP

Imagen 16

Estimats Sitgetans i Sitgetanes:

Volem presentar-te el programa de SITGES GRUP INDEPENDENT, però abans voldríem recordar-te qui som i per què ens estem adreçant a tu.

SITGES GRUP INDEPENDENT va nàixer en la legislatura anterior, amb la voluntat de reunir a totes aquelles persones que, a partir de la reflexió, la reivindicació i la participació tenien la necessitat de construir un model de vila moderna, essencialment democràtica, justa i solidaria. Poc a poc, a partir d’una il·lusió comuna, persones procedents de diferents espais civils, socials i polítics anàrem confluint en un espai comú que anomenàrem SITGES GRUP INDEPENDENT. Un espai que obre davant nostra, nous espais de treball, un espai que no implicava cap tipus de renuncia als nostres orígens particulars. De fet, des d’un primer moment vàrem tenir clar que el que calia no era crear un partit més, sinó una alternativa política per tots els sitgetans.

Aquesta legislatura ha estat un període intens, quatre anys de treball dur, però no pesat, un temps que ens ha permès descobrir que SITGES GI s’ha consolidat com a opció política amb capacitat per governar, si els sitgetans i sitgetanes així ho decideixen. Pensem que durant aquest temps hem demostrat que som capaços de dur endavant, de manera sospesada, conscient i responsable, els punts del programa que t’exposem a continuació, i que podem fer-ho des de la base de la transparència, la solidaritat i la ètica.

Trobaràs un programa realista, elaborat a partir de l’anàlisi de l’actual crisi econòmica i la situació d’endeutament en la que es troba el nostre municipi. Un programa basat en l’estalvi, la projecció i promoció de la nostra vila. L’objectiu fonamental de les nostres propostes no és altre que aconseguir alliberar recursos econòmics invertits en accions no fonamentals per tal de reduir el deute municipal. I tot això sense renunciar a allò més important: la transparència en la vida política, la promoció social i cultural, l’acció mediambiental, la promoció d’iniciatives soci-laborals, la promoció de la vida saludable, etc. D’altra banda considerem que cal incentivar la innovació i per això tractarem de buscar els recursos i eines més adients per a que Sitges.

Proposem a continuació totes aquestes línies de treball, deixant-te ben clar que aquest programa no està tancat del tot, ja que ens falta la més important, la que tu aportis.

Imatge SITGESQUÈ FAREM PER SITGES?

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AjuntamentLa gestió i la promoció municipal és bàsica per a un bon desenvolupament de la vida d’un poble. Entre les mesures que el nostre grup aplicarà en aquest camp estan:

 1. L’Ajuntament de Sitges, és una empresa (una organització) pública local, de serveis, sense afany de lucre, que representa, governa i administra els interessos propis del municipi, que està orientada al servei de 29.000 ciutadans i ciutadanes. L’Ajuntament és el govern de la ciutat i li afecta tot el que en ella passa i, per tant, ha d’intervenir en tot el que es viu a la ciutat. Aquesta organització que és l’Ajuntament es caracteritza per la gran heterogeneïtat dels serveis que presta als ciutadans i ciutadanes i, per tant, per la seva complexitat organitzativa i per la varietat de professionals que hi treballen, per això professionalitzarem l’Ajuntament de Sitges.
 2. Complir els criteris Transparència per tal que tota la informació econòmica, financera, sobre acords municipals, inversions, etc., estarà disponible en la pàgina web per tots els sitgetans.
 3. Potenciar i simplificar l’accés a l’oficina virtual per a que la majoria de tràmits municipals puguin realitzar-se a través d’internet, durant les 24 hores del dia, i sense necessitat d’acudir personalment a les oficines municipals.
 4. Implementar polítiques d’administració electrònica per tal que en el termini de la legislatura el 75% dels expedients puguin iniciar-se i concloure a través de la e-administració potenciant l’ús de la firma electrònica en tots els nivells.
 5. Fer l’adaptació necessària per a l’ús de software lliure per a tota l’administració municipal permetent així estalviar recursos econòmics al no pagar llicències.
 6. Millorar la navegació de la pàgina web municipal per tal de fer-la més intuïtiva, de manera que la informació més útil estigui disponible en la pàgina d’inici, de manera que aquesta estigui concebuda no com una pàgina de propaganda de l’acció de govern sinó com un instrument de relació bidireccional administració-ciutadà.
 7. Promocionar l’ús de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (eines 2.0, connexió wifi, …) a tots els nivells de l’administració municipal per tal de modernitzar i agilitzar els serveis que es presten a la ciutadania.
 8. Informar periòdicament als ciutadans del deute municipal per càpita (fent auditoria interna i contínua de la despesa municipal), així com de les principals despeses que s’hi realitzen.
 9. Abolir el “silenci administratiu” contestant, dintre dels terminis establerts per la llei, totes les comunicacions oficials que s’adrecen a l’Ajuntament, contestant qualsevol comunicació, queixa o suggeriment que els ciutadans puguin fer-los arribar als responsables polítics de l’Ajuntament en el mínim temps possible. Fer més accessibles les figures de l’alcalde i els regidors per a que els veïns puguin fer-los arribar les seves demandes i peticions.
 10. Potenciar un pla de conciliació entre la vida laboral i familiar per als treballadors i treballadores municipals.
 11. Solicitarem una revisió del Catastre per poguer rebaixar el IBI.
 12. Donar a conèixer l’administració municipal als més joves elaborant la guia didàctica “Què és l’Ajuntament?’” per als alumnes d’ESO i organitzant visites guiades a l’Ajuntament dintre de l’horari escolar. Organitzar actes i jornades per a que els nostres menuts coneguin els mecanismes de gestió del seu poble, i puguin gaudir d’una educació en la participació ciutadana municipal.

RECURSOS MUNICIPALS

empres_mcp_20_02D’altra banda, SITGES GRUP INDEPENDENT advoca per polítiques de control intern de l’administració, i per una adequada gestió dels recursos humans de l’Ajuntament per tal de sortir de la crisi. Per això el propòsit durant la pròxima legislatura serà:

 1. Elaborar un Pressupost Municipal, que contempli les necessitats reals dels sitgetans i on, en la mesura del possible, crear un procés de pressupost participatiu perquè el poble tingui una major implicació, a més d’elaborar un pla rigorós d’execució del Pressupost Municipal.
 2. Controlar i gestionar de forma eficient la despesa energètica municipal, a més de controlar rigorosament els costos de manteniment i instal·lacions d’infraestructures i serveis locals, informant d’aquests la població.Gestionar una correcta utilització dels locals i infraestructures de propietat municipal.
 3. Potenciar un pla de formació i reciclatge professional del personal al servei de l’Ajuntament de Sitges.
 4. Limitar els sous dels regidors i del personal alliberat en base al que estableixen les recomanacions de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
 5. Analitzar i descriure els llocs de treball municipals i la corresponent retribució assignada a través de la Relació de Llocs de Treballs.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TREBALL

5La promoció econòmica és una línia de treball molt important degut a la situació d’endeutament en la que es troba el nostre municipi. Entre les mesures que el nostre grup promourà estan:

 1. Realitzar convenis amb la Diputació de Barcelona i altres administracions per ubicar a Sitges una centre superior d’estudis, investigació i promoció d’indústries turístiques.
 2. Realitzar periòdicament reunions d’estudi i/o encontre sobre la situació real econòmica i laboral de Sitges, per implementar polítiques actives d’ocupació i programar a mitjà o llarg termini les accions a realitzar en matèria de polítiques locals de promoció econòmica.
 3. Reforçar l’esperit emprenedor mitjançant la promoció i/o creació d’un viver de noves empreses i la promoció/realització de cursos de formació en noves tecnologies, a més de crear incentius per a aquestes noves empreses.
 4. Establir microcrèdits per a dones i homes emprenedors, joves sense feina i altres persones pertanyents a grups socials sensibles, però competents.
 5. Facilitar l’assistència tècnica necessària per a la creació d’empreses o modernització de les existents, mitjançant l’assessorament per a l’elaboració de plans de viabilitat, estudis de mercat i posada en marxa d’iniciatives empresarials.
 6. Fomentar la promoció de l’auto-ocupació, proporcionant informació i facilitant els tràmits a les persones interessades.
 7. Actuar conjuntament amb les associacions de comerciants per desenvolupar un nou pla d’usos, per la promoció del comerç, tant a nivell municipal, des dels medis de comunicació, com extern, promovent i participant en fires de promoció empresarial i turística a nivell nacional i internacional.
 8. Organitzar xerrades i jornades per a la difusió d’informació d’interès per al desenvolupament empresarial del municipi.
 9. Elaborar informes tècnics sobre viabilitat i interès per al desenvolupament econòmic municipal de les noves iniciatives empresarials.
 10. Promocionar i regular el mecenatge (i micro mecenatge) cultural i social en l’àmbit municipal.
 11. Fomentar entre els més joves, a través de campanyes escolars, mitjans de comunicació locals, la reivindicació i la promoció dels estudis i treballs turístics.
 12. Realitzar campanyes i visites guiades escolars per conèixer les empreses i comerços del poble.
 13. Promoure la formació contínua d’empresaris i de treballadors mitjançant l’assessorament per a l’elaboració de plans de formació contínua, presentació d’ajudes, gestió i organització empresarial, per a reforçar una teixit empresarial sòlid a Sitges.
 14. Potenciar la informació a nivell municipal sobre les diferents ajudes i subvencions que concedeixen altres institucions, entitats i administracions (a nivell local, autonòmic, estatal i europeu), per tal que les empreses tinguin la informació el més aviat possible, ajudant-les en els tràmits.Fomentar per a joves els contractes de pràctiques remunerades de qualitat que els permeti millorar el seu currículum.
 15. Establir programes específics per al foment de l’ocupació en sector de la població específicament castigats per l’atur com són el col·lectiu femení, els majors de 45 anys, discapacitats…
 16. Demanarem que comenci a tramitar una revisió del cadastre per ser efectiva al 2017.

SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL (Governació, Mobilitat i Via Pública)

VINYET DIA SAN RAFAEL PATRO POLI 2
Per a SITGES GRUP INDEPENDENT la seguretat ciutadana és un àrea que també resulta primordial. Són necessàries polítiques públiques transversals de prevenció i d’inclusió social, de reducció dels factors de risc i de serveis públics de qualitat i eficients per reduir-ne les causes. Les propostes en l’àrea de seguretat ciutadana i protecció civil per al nostre poble passen per:

 1. Intensificar la creació d’una Policia de Proximitat Local que realitzi tasques de vigilància, de prevenció i educació per tots els barris.
 2. Demanar a la Comissaria dels Mossos una major presència dels seus efectius en la nostra localitat, especialment per a realitzar tasques de vigilància i prevenció i la lluita contra el “top Manta”.
 3. Estudiar la possibilitat, sempre que no impliqui un augment considerable de la despesa municipal, de tornar a tenir una presència policial permanent en el centre de la població i a tots els barris, per tal de donar un millor servei als sitgetans i sitgetanes.
 4. Impulsar en l’àmbit municipal un model de seguretat pública des de la proximitat, apropant les polítiques als problemes i conflictes, oferint respostes apropiades a la realitat local incorporant-hi els actors socials com a condició per al funcionament de les estratègies de seguretat.
 5. Fer que la Junta Local de Seguretat sigui el marc d’elaboració d’objectius i definició del paper de cada força de seguretat i d’anàlisi dels resultats aconseguits, tant en esdeveniments especials com també ha de definir les línies estratègiques que permeten elaborar el Pla Local de Seguretat amb objectius i accions contra la violència masclista, i la seguretat ciutadana, en general. Les juntes locals de seguretat han de trobar el marc i l’espai de reflexió i participació de la ciutadania. La seguretat, i per tant la inseguretat, és també una percepció i per això és important la implicació dels representants socials, culturals, veïnals i econòmics del municipi. Els ciutadans han de conèixer el que passa per entendre la complexitat del problema, les causes i les possibles solucions.
 6. Com a conseqüència, cal definir els usos que es donen a l’espai públic, fomentar la pacificació del trànsit i la seguretat viària, atendre les demandes ciutadanes d’accés als espais comercials i residencials, establir mecanismes de control dels actes vandàlics i la gestió dels conflictes derivats de la convivència. Tots aquests punts són primordials en les polítiques de seguretat en l’àmbit local de Sitges.
 7. D’altra banda, l’aparició de noves realitats diferenciades, col·lectius amb pautes de comportament diferents, transformacions demogràfiques com l’envelliment de la població o la incorporació de nouvinguts, la violència masclista, conflictes interètnics,…demanden des de la proximitat, al municipi i a la policia local, abordar des de la complexitat del problemes de seguretat i la coresponsabilitat policial a l’hora d’establir plans i actuacions específiques que donen valor a la prevenció com a factor de canvi i modificació de les circumstàncies generadores de potencials conflictes.
 8. Actualitzar el Pla de Protecció Civil, tenint present els riscos generals i els concrets del territori de Sitges.
 9. Elaborar “Plans de Millora dels Barris de Sitges”, establint els mecanismes per recollir les necessitats dels veïns i per prioritzar aquestes necessitats, en termes de mobilitat.
 10. Reordenar i expandir la xarxa de carril bici local connectant de manera circular diferents zones del poble i dels barris.
 11. Elaborar un catàleg online on s’inclogui tota la senyalització horitzontal i vertical per tal que els ciutadans puguin realitzar suggeriments i informar de deterioraments o de la seva absència.
 12. Realitzar un estudi sobre les necessitats de millora del servei de grua.
 13. Crear i donar a conèixer l’ús de les ciclo-rutes, per a fomentar l’ús de mitjans de transport respectuosos en el medi ambient (Ruta del vi…)
 14. Incorporar en la planificació territorial i urbanística del municipi, criteris de prevenció dels riscos de protecció civil.
 15. Revisar, actualitzar i si fos cas crear els plans d’autoprotecció necessaris per als establiments i activitats de titularitat municipal.
 16. Destinar a plena dedicació recursos humans qualificats i tecnològics, suficients i adequats, per atendre les tasques que comporta la correcta gestió de la protecció civil en l’àmbit local, en proporció a les dimensions i complexitat dels riscos del municipi.
 17. Potenciar la constitució i el funcionament de les comissions locals de protecció civil i col·laborar contínuament junt amb grups de voluntaris de protecció civil conjuntament amb les diverses entitats. Organitzar xerrades i cursos per a aquests col·lectius i d’ells cap a la societat en general, així com realitzar trobades i jornades de portes obertes.

URBANISME (Serveis Públics, Neteja, Jardineria I Mediambient)

img_38606983_1L’Urbanisme i el Servei Públic són dues àrees fonamentals en la vertebració d’un poble. SITGES GRUP INDEPENDENT aposta per descongestionar la circulació del poble i millorar les comunicacions, creant zones tranquil·les on la prioritat la tinguem els vianants. Entre les mesures que el nostre grup té com a prioritàries estan:

 1. Elaborar “Plans de Millora dels Barris de Sitges”, establint els mecanismes per recollir les necessitats dels veïns i per prioritzar aquestes necessitats (en mobiliari urbà)
 2. Rehabilitar i millorar el ferm de la calçada en el manteniment dels carrers en mal estat, així com l’estat de les voreres, la senyalització i l’enllumenat públic buscant sempre un equilibri cost-benefici, sempre prioritzant materials que respecten el medi ambient, estiguin d’acord amb l’entorn urbanístic, i redueixin la contaminació (acústica, emissions), a tot Sitges.
 3. Pressionar a l’Administració de la Generalitat, per a que alliberi el peatge de la C-32 al seu pas per Sitges, per els sitgetans i recordar la prioritat del soterrament de les vies de tren al seu pas pel centre de Sitges.
 4. Promocionar la millora de la seguretat vial i com a mesura urgent i prioritària la construcció de la rotonda en la intersecció entre la carretera C-31 i l’entrada de la Urbanització Rat Penat, per regular sense perill, la circulació dels vehicles d’aquesta zona, per raons de seguretat.
 5. Promocionar un pla de millorar de l’accessibilitat per a vianants mitjançant la reducció de barreres arquitectòniques prèvia aplicació de l’auditoria de mobilitat realitzada.
 6. Establir mecanismes de la millora de la circulació del trànsit al nucli urbà, optimitzant el sentit del trànsit per facilitar la circulació dels vehicles en hores punta i en casos d’emergència, urbanitzant el vial des de Avinguda Sofia amb connexió a Can Pei.
 7. Realitzar un inventari de solars i edificis en greu deteriorament i, en funció del seu estat, proposar les accions adequades per evitar-hi el deteriorament del paisatge urbà.
 8. Promocionar conceptes innovadors, com el reciclatge urbanístic que permet la rehabilitació d’espais degradats amb pressupostos notablement més baixos que la construcció tradicional o el proposa el model europeu de “ Viles amables ”, com a ciutats plenes de vida, amb arbres, amb una forta presència del comerç de proximitat, amb zones de vianants i nuclis poblacionals amb poca densitat de trànsit, en definitiva un model de vila que convidi a la gent a estar al carrer.
 9. Promoure habitatges assequibles per els sitgetans i sitgetanes.

IMG_0912La promoció de la sostenibilitat ambiental és una de les nostres principals apostes per a la millora de Sitges i que també està present en altres àrees com trànsit, urbanisme i educació. A SITGES GRUP INDEPENDENT volem aprofitar les energies renovables, permetent una reducció de les emissions contaminants i promocionar els espais verds. Entre les mesures que el nostre grup proposa, estan:

 1. Seguir treballant conjuntament smb les Urbanitzacions per fer el manteniment de les franges forestals.
 2. Adequar i mantenir els espais enjardinats i arbrats urbans, seguint criteris de racionalitat i d’estalvi d’aigua, i augmentar el número d’arbres per càpita al nucli urbà sempre que sigui sostenible.
 3. Continuar amb l’elaboració d’un catàleg d’arbres monumentals de titularitat privada, així com un catàleg online que inclogui informació tant dels arbres urbans com els dels terme, així com del seu estat.
 4. Crear un pla d’informació i foment de sistemes de construcció bioclimàtica, i efectuar la reducció del consum energètic als edificis públics aprofitant les energies renovables (p.e. panells solars).
 5. Realitzar un estudi sobre la viabilitat per a implantar, en un futur, uns punts de recàrrega ràpida de cotxes elèctrics.
 6. Conscienciar i promocionar la cultura de l’envàs retornable, implicant no només a la ciutadania, sinó també als comerços.
 7. Realitzar campanyes de conscienciació per tal d’augmentar el nivell de reciclatge al poble, especialment fomentant l’ús de l’ecoparc, informant periòdicament al mitjans locals sobre les tones de plàstics, paper, vidre… reciclades, per tal de fomentar i estimular el reciclatge.
 8. Fomentar el reciclatge tecnològic (mòbils, piles, ordinadors, etc.) a través de jornades, cursos…
 9. Establir un sistema d’incentius per a les organitzacions o associacions que demostren una bona gestió dels residus.
 10. Potenciar la informació de la deixalleria municipal i obrir-la als industrials de la vila.
 11. Realitzar campanyes de conscienciació entre comerços i oficines per a promocionar l’estalvi energètic, especialment aquell relacionat amb el sistema de refrigeració/calefacció.
 12. Reduir el consum de paper a les oficines municipals potenciant la e-comunicació i fer servir paper reciclat i/o ecològic per aquelles comunicacions escrites, a més d’establir acords amb els centres educatius per centralitzar la compra de fulls reciclats i establir mecanismes per incentivar el seu ús.
 13. Fomentar l’ús de la bicicleta, com a transport alternatiu, a través de campanyes de conscienciació.
 14. Establir acords de col·laboració amb els municipis limítrofs per tal de realitzar carrils bicis que uneixin saquets municipis.
 15. Promocionar la creació d’horts socials ecològics en terreny públic.
 16. Adequar la xarxa pública d’enllumenament i la il·luminació dels edificis públics per reduir la contaminació lumínica.Informar periòdicament a la població sobre la qualitat de les aigües.
 17. Fer un Pla de Recollida de Residus Urbans que acabi amb la instauració del model europeu de reciclatge porta a porta.
 18. Aplicar les mesures correctores adequades per resoldre problemes de sorolls comunitaris i d’oci en aquelles zones urbanes que els hi tinguin (panells acústics, asfalt fono-absorbents, espais verds, etc.).
 19. Fer efectiu el Pla Acústic Municipal que contempli els problemes existents i els possibles problemes acústics. Aquest pla contemplarà les línies estratègiques d’actuació administrativa i executiva en els diferents casos.
 20. Controlar i minimitzar la contaminació atmosfèrica al centre urbà i a les canteres, establint un sistema de presa de mesures puntuals.
 21. Realitzar campanyes socials de conscienciació i control sobre la contaminació acústica tubs d’escapament, equips de música, etc.
 22. Crear un recinte firal que permeti la celebració d’esdeveniments diürns i nocturns d’alt impacte sonor fora del casc urbà per tal de reduir acústicament el centre.

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

radio-maricel
TBuXPuD2

SITGES GRUP INDEPENDENT es compromet a fer polítiques de transparència comunicativa, a obrir nous canals de comunicació i participació a la ciutadania. Per a això, la concreció d’aquests compromisos passa per:

 1. Augmentar i millorar la difusió de la informació municipal. Fer que Radio Maricel i MaricelTV siguin un espai plural i participatiu on tinguin cabuda les veus dels diferents partits representats i sobretot dels ciutadans.
 2. Crear el Consell Municipal de Comunicació, composat per professionals dels mitjans de comunicació i homes i dones independents i així evitar que els mitjans de comunicació local estiguin controlats pel poder polític.
 3. Millorar els canals d’informació i el tractament de queixes i suggeriments (p.e., reducció del temps de resolució de queixes/conflictes (màxim 15 dies)).
 4. Fomentar la implantació pública de sistemes de tecnologies sense fils (Wi-fi), així com potenciar i augmentar els punts d’accés públic a Internet.
 5. Potenciar els mitjans de comunicació locals, convertint Radio MARICEL i MaricelTV com una eina informativa i lúdica al servei del poble.
 6. Facilitar la formació de persones que col·laboren activament en associacions i implicar a aquestes associacions en la gestió d’equipaments i serveis públics.
 7. Promoure la revitalització del teixit associatiu donant incentius a la cooperació entre associacions i vetllar per la consolidació de l’associacionisme amb els ciutadans nouvinguts.
 8. Promoure la participació de la gent gran en activitats culturals, educatives i esportives a Sitges.

JOVENTUT

IMG_5898SITGES GRUP INDEPENDENT, creu que la implicació i il·lusió de la joventut és un dels motors del jovent sitgetà. Volem fer-nos sentir i fer sentir a la joventut sitgetana que és important i que la seva veu s’escolta. Volem fer que participi activament en la política local, per això les nostres propostes en aquesta àrea passen per:

 1. Donar major protagonisme al Consell Local de la Joventut, reconeixent-lo com a interlocutor vàlid a nivell juvenil, sempre garantint la seva autonomia.
 2. Crear una oferta d’activitats extraescolars de qualitat a nivell local amb la creació/promoció d’una ludoteca per als nens i nenes de Sitges. Orientada a donar un servei d’acollida al nens de primària. Aquest servei serà portat a terme per professionals qualificats locals i serà un espai on es fomentarà la creativitat, el treball en grup, els jocs, a més de donar suport “educatiu” als nens que ho necessiten.
 3. Fomentar els àmbits de col·laboració entre les escoles del municipi amb l’objectiu de tenir una oferta educativa integrada i cohesionada.
 4. Fomentar l’Espai Jove, dirigit per la pròpia joventut, vinculat al Consell Local de la Joventut i que serveixi de punt de trobada dels joves sitgetans.
 5. Gestionar davant altres administracions la implantació de nou al nostre municipi de les Escoles Tallers.
 6. Donar ajut organitzatiu i d’assessorament tècnic al jove que vulgui emprendre una iniciativa d’autoocupació pel que fa a assessorament legal, tràmits, etc., amb incentius fiscals.
 7. Potenciar i cooperar amb les lligues i campionats de diferents esports o jocs.
 8. Potenciar l’Escola de Música, com a aula on els grups de música local puguin assajar i desenvolupar-se, així com un circuit de concerts a nivell municipal o comarcal.
 9. Implantar els Plans d’Entorn per donar una resposta integrada comunitària a les necessitats educatives més enllà de les escoles. Aquests plans serveixen per donar a conèixer l’oferta educativa al municipi i obrir les escoles i les seves instal·lacions (equipaments esportius, biblioteques, accés a les TIC) i usar-les més enllà del temps escolar.
 10. Promoure bons hàbits alimentaris i programes de lluita contra l’anorèxia i la bulímia i l’obesitat fent especial èmfasi en aquelles campanyes destinades a la infància i l’adolescència, així com programes de lluita contra comportaments additius (alcohol i drogues).
 11. Promoure l’ús cívic dels vehicles, així com el consum responsable d’alcohol per tal de reduir la sinistralitat.
 12. Crear a Radio Maricel i MaricelTV, programes amb continguts didàctics per a joves i infants (ciència, cuina, etc.), a més d’un programa on els joves puguin intercanviar informació o continguts.
 13. Potenciarem un espai d’oci nocturn on la joventut podrà gaudir de les nits sitgetanes, sense tindre que marxar de la vila.

ENSENYAMENT I CIVISME

la fotoL’educació és una de les àrees fonamentals per al desenvolupament de les persones i és la base per conformar el futur dels ciutadans, per això les propostes del nostre grup en aquesta àrea passen per:

 1. Promoure la creació de bancs de llibres als centres educatius.
 2. Ampliar l’oferta educativa per a adults, amb més varietat de matèries i horaris més amplis, donant resposta a les preferències formatives proposades analitzades.
 3. Remodelarem el Centre de Formació d’Adults.
 4. Fer les gestions necessàries, per dotar a Sitges d’una nova Escola, l’Agnès de Sitges.
 5. Crearem una ludoteca municipal, on els nens i nenes de Sitges en puguin gaudir.
 6. Instaurarem les proves d’acces de grau superior.
 7. Instaurarem a les escoles, classes de primers auxilis, fase imprescindible per complir amb el programa Sitges Cardioprotegit Saludable.

SERVEIS SOCIALS / ATENCIÓ A LA DIVERSITAT / TREBALL

FullSizeRenderSITGES GRUP INDEPENDENT té un profund arrelament en la cultura dels serveis socials i d’atenció a la diversitat. En aquesta època de crisi econòmica és quan la solidaritat amb els altres ha de veure’s potenciada. Volem que tots aquells ciutadans que necessiten ajuda es vegin recolzats per les nostres institucions, per això les propostes del nostre grup en aquesta àrea passen per:

 1. Promoure la creació d’una borsa de voluntariat per donar serveis a les persones més necessitades, com gent gran, gent amb problemes de mobilitat, etc.
 2. Augmentar i millorar els serveis a la gent gran (assistència domiciliària, telealarmes domiciliàries, taller recreatius per a gent major…) i altres serveis socials.
 3. Millorar els serveis municipals adreçats a les persones dependents -ajuda a domicili, tramitació administrativa, targeta d’aparcament per a minusvàlids-, així com oferir formació i assessorament a aquelles persones que s’ocupen d’elles.
 4. Posar els recursos municipals tant humans com materials a disposició de les associacions de discapacitats de Sitges, i establir un conveni de col·laboració econòmica.
 5. Promoure localment el comerç just i ampliar tots els anys gradualment el pressupost municipal per a cooperació fins arribar al 0’7, augmentant també el grau de col·laboració municipal amb associacions de caire solidari.
 6. Promoure microcrèdits per a incentivar projectes empresarials de dones i homes emprenedors i joves aturats.
 7. Promoure accions d’integració i coneixement de les diferents comunitats locals a través de jornades i cursos formatius, amb la creació d’escoles tallers específiques a realitzar en barris d’acció preferent per part del propis joves del barri o zona.
 8. Elaborar un Pla d’Acció Global implicant a altres administracions i especialment al Ministeri i les Institucions Europees, així com associacions sense ànim de lucre.
 9. Invertir més en projectes d’acció social

PROMOCIÓ DE LA SALUT

IMG_0242Des de SITGES GRUP INDEPENDENT pensem que la promoció d’hàbits saludables de vida ajuda a conformar una societat del benestar. Per això, les propostes en l’àrea de salut passen per:

 1. Promoure la coordinació de les diverses institucions per tal de fer més efectiu tot allò que fa referència a les tasques sanitàries: assistència social, àrea bàsica de salut, centres escolars, residència.
 2. Reclamar i exigir l’ampliació d’horaris del Centre de Salut facilitant a l’Administració Sanitària tot allò que estigui a l’abast de l’Ajuntament de Sitges e intentar arribar a acords amb les Farmàcies de Sitges.
 3. Crear el Centre de Salut Escolar Municipal dintre de l’Agència Local de Promoció de la Salut, encarregada, sobre tot, de fomentar i implementar mesures efectives en hàbits saludables.
 4. Controlar la qualitat de les aigües
 5. Promoure la realització de cursos i xerrades sobre primers auxilis, hàbits alimentaris, sexualitat, promoció de la salut, etc.
 6. Augmentar i promoure la neteja de carrers i espais públics.
 7. Augmentar l’accessibilitat de persones amb dificultats de mobilitat per la via pública i a edificis públics.
 8. Crear i impulsar rutes sanes ben senyalitzades, amb pautes i consells in situ, amb aparells de gimnàstica en determinades zones i elaborar guies informatives al respecte per millorar la salut dels sitgetans i sitgetanes.
 9. Implantar definitivament el programa “Cardi Protegit Saludable” a tot Sitges.
 10. Creació d’espais destinats als animals de companyia.
 11. Col.laborar amb les entitats animalistes de la vila.

CULTURA I FESTES

Interior_CF_planta_baixa_arc_i_vest_bul_postal_1997Els integrants SITGES GRUP INDEPENDENT han estat implicats i continuen activament involucrats en la vida cultural i les festes de Sitges. Per això, les propostes en l’àrea de cultura per al nostre poble passen per:

 1. Crear un Consell Municipal de Cultura i de les Arts, tenint en compte sempre els criteris de participació, formació, creació, investigació exhibició i circulació.
 2. Establir un acord econòmic i de coordinació amb les entitats de la Festa per tal de millorar la promoció i projecció de la festa com a Patrimoni de la Humanitat.
 3. Premiar la bona gestió de les entitats i associacions
 4. Eliminar les subvencions “a dit” injustificades i sols acordar-les en casos excepcional i no de manera arbitrària
 5. Tractar que les subvencions es reparteixin d’acord amb les actuacions i projectes que es plantegen cada any en cadascuna d’elles. Ajudar a les entitats en els tràmits necessaris per demanar ajudes comarcals, nacionals o europees.
 6. Motivar a les associacions de veïns, AMPAS, associacions, etc., per aconseguir la mobilització dels sitgetans en l’organització i implicació en les activitats culturals i en les festes del poble.
 7. Promoure accions de les entitats i associacions de Sitges conjuntament amb les AMPAS que vaguin adreçades als nens i adolescents.
 8. Crear grups de conversa o lectura populars i potenciar les activitats que des dels serveis de la Biblioteca es poden donar amb l’objectiu de fomentar la lectura i la utilització d’aquest espai.
 9. Promulgar una ordenança de mecenatge cultural i social per regular campanyes de promoció de l’activitat soci-cultural en el nostre municipi.
 10. Ampliar l’horari d’apertura de la biblioteca. Crear conjuntament amb les entitats del poble, un centre de recursos audiovisuals per adults.
 11. Digitalitzar i potenciar l’Arxiu Municipal.
 12. Projectar la cultura sitgetana conjuntament amb el Consorci dels Museus de Sitges a l’exterior, mitjançant la integració i col·laboració de l’Ajuntament de Sitges amb els consorcis públics que puguin promoure la nostra cultura.
 13. Polítiques culturals municipals: potenciar la cultura de base i transformadora
 14. Creació d’una Taula sectorial de la cultura oberta a tothom i que definirà necessitats, programes d’activitats i calendari. Reunions trimestrals
 15. Dotar de competències reals a la Comissió Municipal de Cultura com a comissió assessora de la regidoria i coorganitzadora de la Nit de Premis Sitges. Reunió bimensual
 16. La cultura emana del poble, no de l’administració. Donar suport a la iniciativa privada a través de la Taula sectorial.
 17. L’administració ha de reforçar a través de programes només aquells sectors de la cultura no coberts per la iniciativa privada i ho ha de fer tenint en compte sempre criteris de participació, sense oblidar els diferents graons d’una política cultural: formació, creació, investigació, exhibició i circulació.
 18. Entendre la cultura como un dret humà i una eina de transformació social. Impulsar la democratització de la cultura a través d’acords amb el programa Carnet Blau per facilitar l’accés a un dret per part de la població més vulnerable.
 19. Definició d’una política clara de suport econòmic als agents culturals a través d’un barem que tingui en compte les peculiaritats del sector i el valor estratègic per a les polítiques culturals de Sitges (el llegat i les potencialitats).
 20. Potenciar el carrer i l’espai públic, segons el pla d’usos, com a espai de desenvolupament del fet cultural a través de bonificacions del 100% per a la realització d’activitats culturals proposades per organitzacions i del 70% proposades per empreses. 
Creació i investigació local: potenciar la cultura feta a Sitges
 21. Programes de suport a la creació local: beques i concursos
  1. Suport a la Regidoria d’Educació en l’execució de polítiques d’impuls a la formació artística 
Equipaments culturals: Facilitar la promoció i l’accés al fet cultural
  2. Realitzar un pla de millora dels equipaments culturals públics: Centre Escorxador, Edifici Miramar, Estudi d’en Vidal.
  3. Crear una veritable xarxa d’equipaments culturals definint clarament el posicionament de cada un dins el sector de la cultura.
  4. Facilitar l’accés als equipaments culturals a través de bonificacions del 75% per a la realització d’activitats culturals per part d’organitzacions, escoles o particulars i del 50% per a empreses.
  5. Definir una programació estable d’aquest equipaments a través de propostes d’iniciativa privada: associacions, empreses, col·lectius o individuals.
  6. Dignificació i posada en valor de les Biblioteques de Sitges a través d’un pla de programació. Entendre les biblioteques com un espai de debat, reflexió i pensament crític, no només com un espai de lectura i estudi. 
Promoció cultural: la cultura com a sector.
  7. Suport a la creació de ponts entre cultura i turisme a través d’un pla de turisme cultural consensuat entre l’Agència de turisme, la Taula sectorial i la pròpia Regidoria.
  8. Millorar la comunicació dels agents culturals de Sitges a través de la creació de canals institucionals propis per al sector de la cultura.
  9. Dotar d’eines de gestió als agents culturals a través de programes de tallers i formació en àrees com la gestió, lideratge, públics i finançament cultural.

TURISME

Platja_de_Garraf_(Sitges)D’altra banda, a SITGES GRUP INDEPENDENT pensem que la imatge de Sitges a l’exterior és molt important.

El turisme per a Sitges és el principal eix econòmic, ja que representa el 80% del PIB del municipi. El turisme és una peça clau per al present i el futur de la vila i per tant l’hem de mimar, potenciar i reorientar. El turisme ha de ser el motor de la nostra economia i cal recuperar els índex de qualitat perduts, així com també reposicionar la destinació en el mapa internacional. Per fer-ho, un dels objectius és impulsar el patrimoni i la idiosincràsia que ens fan únics i diferents. Sitges té un important llegat cultural que volem revitalitzar i donar a conèixer com a pol d’atracció turística. Per aquest motiu volem potenciar a Sitges el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha d’esdevenir una important eina de promoció i de projecció internacional, com també els nostres museus, l’oferta comercial i gastronòmica i l’ampli ventall d’activitats lúdiques i culturals que la vila ofereix al llarg de l’any. Hem de diversificar la nostra oferta i apostar i potenciar els models turístics com el familiar o l’esportiu.

Haurem de millorar els accessos a la vila, aprofitar les oportunitat que ens dóna el mar i els ports nàutics. Caldrà vetllar per la seguretat i la neteja dels nostres carrers i assolir un equilibri entre les necessitats urbanístiques i turístiques de la vila.

Per a SITGES GRUP INDEPENDENT es prioritari, per això les nostres propostes passen per:

 1. Capitalitzar les ofertes de promoció de la marca Costa de Barcelona.
 2. Potenciar Sitges com a marca pròpia.
 3. Treballarem l’oferta de diferents segments com el turisme gai, familiar, cultural i esportiu. Treballem amb tots aquests segments a través d’accions i esdeveniments.
 4. Promocionar el turisme gastronòmic i de comerç.
 5. Impulsar accions de promoció directes a mercats europeus. Principalment UK, França, Alemanya i Països Nòrdics.
 6. Organització de famtrips
 7. Promocionar els ports esportius.
 8. Augmentar la presència de Sitges en els mitjans de comunicació d’àmbit turístic, tant a nivell nacional com internacional.
 9. Actualitzar i creació d’elements promocionals (Catàleg – Vídeo – Plànol – Web).
 10. Creació de nous paquets turístics o enllaçant l’empresariat perquè es posin en contacte i creïn els seus propis paquets turístics.
 11. Promoure una fira d’hivern
 12. Incentivar propostes comercials ( hostaleres, gastronòmiques, etc.)
 13. Fomentar les tertúlies literàries i les reunions d’artistes i escriptors locals.
 14. Crear i/o actualitzar una guia de rutes en la zona urbana: Sitges modernista, etc.

PLATGES

IMG_4602 1Per a SITGES GRUP INDEPENDENT, les platges son un actiu molt important per l’economia de la vila. Les platges tenen que ser el millar de Sitges. Es per això que proposem;

 1. Treballar per aconseguir la “Carta Blanca” a les Platges sitgetanes, on l’Ajuntament tingui la potestat d’organitzar aquest espai vital per la vila.
 2. Seguir col·laborant amb el Ministerio, per estabilitzar d’una vegada per totes, les platges sitgetanes, mitjançant;
  1. Aportació de sorra a aquelles platges que ho necessitin.
  2. Licitacions dels projectes d’estabilització de les cel·les de cada platja.
  3. Realització de les obres dels espigons.
  4. Realització del projecte i les obres del passeig de les Botigues.
 3. Aconseguir que les platges siguin un parc, fora d’època estival.
 4. Donar mes serveis, parcs aquàtics, guixetes, etc.
 5. Seguir treballant per les certificacions de SICTED, EMMAS, ISO i Banderes Blaves.
 6. Potenciar i augmentar en seguretat amb les platges, amb un servei de socorrisme amb mes hores de servei, més mitjans i més qualitat.
 7. Instal·lació de noves pistes de futbol platja i bolei-platja i instal·lacions infantils
 8. Incentivar al sector privat, que aposti amb uns serveis d’alta qualitat.
 9. Treballar conjuntamente amb els veis de les Botigues, per conseguir un equilibro entre el descans dels veins i l’activitat económica de les platges.
 10. Potenciar la qualitat a totes les platges de la vila.

ESPORTS

VINYET TRAVESIA A NADO INVIERNO 2jpgSITGES GRUP INDEPENDENT té també un fort compromís amb l’esport, ja que aquest ajuda a promoure hàbits saludables de vida. Les propostes en l’àrea d’esports per al nostre poble passen per:

 1. Potenciar l’esport de base tant als centres escolars com a les entitats esportives locals.
 2. Millorar l’estat de conservació de les zones esportives de Sitges i treballar per donar sortida a projectes esportius iniciats, d’acord amb les necessitats del Municipi.
 3. Invertir en un millor manteniment de totes les instal·lacions Municipals de conservació, d’equipaments i el seu entorn.
 4. Promoure i fomentar l’esport, donant suport a les propostes dels diferents clubs esportius locals.
 5. Treballarem per crear una Escola de Vela Municipal.
 6. Conèixer a traves d’administracions, aquelles subvencions que puguin afavorir els clubs a través de la Diputació de Barcelona i la Generalitat i que s’hagin de tramitar a través d’administracions locals, sempre i quan l’entitat que ho hagués d’organitzar no pogués sol·licitar l’ajuda directament.
 7. Ajudar a esportistes, posant els mitjans necessaris de col·laboració perquè puguin créixer dins el seu àmbit esportiu.
 8. Fomentar l’esport en general, creant diferents vies verdes per poder fer exercici a l’aire lliure.Desenvolupant diversos recorreguts on tothom pugui caminar, córrer, anar amb bicicleta, etc.
 9. Treballar per la instauració de les vies braves, per fomentar la natació dins el mar. Creant uns canals senyalitzats per poder nadar amb seguretat per recorreguts de llarga distància.
 10. Recolzarem, reforçarem, potenciarem i estarem al costat de totes les entitats esportives.
 11. Treballarem per potenciar nous espais esportius per cubrir les necessitats esportives de la vila, un nou camp de rugby, etc…